+90 (456) 213 39 99

12-12-2019 "TÜRMOB Kart Kullanımı"

29-03-2018 "VUK Sirküleri/102 "Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır."

23-03-2018 "Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır"

16-03-2018 "KDV ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi"

16-03-2018 "Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'inin indirilmesi"

28-02-2018 "İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı"

28-02-2018 "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği "

26-02-2018 "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar"

24-02-2018 "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik "

23-02-2018 "Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. "

22-02-2018 "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297"

19-02-2018 "e-Fatura ile İlgili Duyuru"

15-02-2018 "Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)"

12-02-2018 "Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) Etmesi Halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname"

10-02-2018 "1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru"

09-02-2018 "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.8) güncellenmiştir"

07-02-2018 "Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru"

06-02-2018 "Meslek Mensubunun SGK’ya Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olabilmesi İçin Kasıtlı ve Kusurlu Davranışının Denetim Elemanı ve Yargı Merciince Tespit Edilmesi Gerekmektedir"